Quá trình đẳng áp – Định luật Gay-Luyxac

Kiến thức vật lý lớp 10 tổng hợp chuyên đề chất khí. Tìm hiểu quá trình đẳng áp – quá trình đẳng tích – quá trình đẳng nhiệt. Định luật Gay Luyxac và phương trình trạng thái khí lý tưởng, phương trình Cla-Pê-Rôn Men-Đê-Lê-Ép. 4 dạng bài tập tiêu biểu! Khí thực và khí lí tưởng …

Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt

Tổng hợp kiến thức vật lý 10 chuyên đề chất khí: Quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi lơ ma ri ốt. Hướng dẫn các dạng và cách giải bài tập về quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái Trạng thái của một lượng khí …

Chuyển động ném xiên

Tổng hợp kiến thức về chuyển động ném xiên – vật bị ném xiên. Các phương trình – công thức tính thời gian, vận tốc, độ cao cực đại, tầm ném xa, bài tập chuyển động ném xiên trong môn vật lý lớp 10. Khảo sát chuyển động của vật ném xiên Chuyển động ném xiên …
error: Content is protected !!